top of page
Logo Lexyam negro y azul con una balanza de la justicia
FR
Bufet franco-espanyol
Llei Macron - Transportistes
Definición

DEFINICIÓ DE LA LLEI MACRON.

Amb motiu de la publicació el 9 d’abril de 2016 del Decret Nº 2016-418, de 7 d’abril de 2016, de desenvolupament de la coneguda com Llei Macron Nº 2015-990, de 6 d’agost de 2015, el Govern francès obligarà a les empreses de transports, tant de passatgers com de mercaderies, que desplacin conductors a França a partir de l’1 de juliol de 2016 a designar a un representant a França que custodiï la documentació acreditativa del compliment del Salari Mínim Interprofessional francès i d’altres requisits, i actuï d’intermediari davant les autoritats franceses.

 

Amb l’arribada de la Llei Macron, el Govern francès pretén controlar que els conductors professionals assalariats que es moguin per França d’empreses estrangeres, percebin al menys el salari mínim interprofessional vigent en aquest país.

CARACTERÍSTIQUES I OBLIGACIONS DE LA LLEI MACRON.

Transportistes assalariats que estan subjectes a l’aplicació de la Llei:

 • Tots els transportistes d’empreses estrangeres que operin a França (cabotatge).

 • Els transports internacionals amb origen i/o destí França. Els de trànsit no estan afectats.

 • Afecta tant a mercaderies com a passatgers.

 • Afecta a qualsevol tipus de vehicle (no només pesats).

 • Els AUTÒNOMS no estan afectats pel Decret.

Certificat de desplaçament ("Attestation de détachement").

 

Cada conductor haurà de portar sempre en el camió un certificat de desplaçament (en francès) que serà vàlid per un període de sis mesos i el contracte laboral en espanyol. Durant els desplaçaments el conductor podrà ésser subjecte a controls en carretera.

 

El Certificat de Desplaçament haurà d’incloure les següents dades:

 

 • Dades de l’empresa

 • Número de registre.

 • Detalls del conductor.

 • Detalls salarials.

 • Import del salari mínim de l’última nòmina.

 • Nom del representant a França.

Nomenament d’un REPRESENTANT a França.

La funció del representant a França és la de la custòdia dels documents que acreditin que l’empresari compleix amb la nova normativa, i serà l’interlocutor amb els agents de control al llarg del període de desplaçament i fins a 18 mesos després.

 

El nostre despatx ja està en disposició d’oferir el servei de representació a França (Paris).

Un dels avantatges dels quals gaudim es la doble ubicació i nacionalitat de la nostra companyia, podent en tot moment tenir una interlocució en idioma català, espanyol i/o francès.

El representant haurà cde tenir els següents documents a disposició de la inspecció francesa:

 • Nòmina del conductor corresponent als períodes de desplaçament.

 • El certificat de desplaçament.

 • La composició del salari indica en el certificat.

 • El detall de les hores treballades, permisos i vacances.

 • Qualsevol document que acrediti el pagament dels salaris.

 • Contracte de feina del conductor desplaçat traduït al francès.

 • Una còpia traduïda al francès del conveni col·lectiu aplicable.

 • Els CMR del transport internacional o operacions de cabotatge.

Sancions aplicables per l’incompliment de la Llei.

En cas d’incompliment de les seves obligacions, l’empresari transportista, i solidàriament el client, podran ser sancionats amb multa de 2.000 euros per cada treballador desplaçat (o 4.000 euros si hi ha reincidència) amb un límit màxim de 500.000 euros por sanció.

A més, l’absència o la no traducció al francès d’algun document també podrà ser sancionat. 

 

 

SOL·LICITAR INFORMACIÓ.

Els nostres professionals posen a disposició de les empreses i professionals dedicats al transport de mercaderies i viatgers, el servei necessari per donar compliment amb tot el que preveu la Llei Macron que des de l'1 de juliol de 2016 va entrar en vigor a França y serà d’obligat compliment.

Si desitja més informació sobre la Llei Macron, o vol que li fem arribar un pressupost sense cap compromís, faci’ns arribar els seus dubtes i/o comentaris complimentant el següent formulari:

Transportistas asalariados
Características
Certificado
Nombramieno
Documentos
Sanciones
Solicitar información

Message réceptionné !

bottom of page