top of page
Logo Lexyam negro y azul con una balanza de la justicia
FR
Bufet franco-espanyol
Assistència Jurídica

ÀREES DE PRÀCTICA

 

 

 

Dret Civil

 • Successions, herències, testaments i declaracions d’hereus ab-intestat.

 • Dret matrimonial en general, divorcis, modificació de mesures de divorci.

 • Divisió de copropietats o de cosa comú.

 • Constitució de societats civils particulars (s.c.p.) i associacions en general.

 • Dret immobiliari i de la construcció.

 

 

Dret mercantil

 

 • M&A Fusions y Adquisicions.

 • Creació/Constitució d’empreses.

 • Compravenda de societats.

 • Traspàs i compra de negocis.

 • Assessorament a societats mercantils en general.

 • Tot tipus d’acords societaris (augment i reducció de capital, nomenament de càrrecs, repartiment de dividends, canvis de domicili, nomenament i renovació d’ Auditors de comptes, i tot tipus d’actes i certificats de Junta ordinària i/o extraordinària).

 • Compravenda d’accions/participacions. Usdefruit d’accions/participacions.

 • Solució de conflictes entre societats i socis.

 • Constitució d’S.L. i S.A. i d’Unions Temporals d’Empreses (UTE).

 • Consells d’administració.

 • Poders especials i/o generals.

 • Préstecs societaris.

 • Liquidació i dissolució de societats.

 • Impugnació d’acords de Juntes Generals.

 

 

Dret Administratiu

 

 • Contractes administratius (obres, serveis, concessions, gestió de serveis públics, subministres).

 • Dret urbanístic en general.

 • Recursos administratius.

 • Sancions.

 • Responsabilitat patrimonial de l’Administració.

 

 

Dret processal

 

 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual.

 • Procediments civils en general.

 • Tot tipus de procediments matrimonials i modificació de mesures.

 • Reclamacions de quantitat por impagament o deutes.

 • Vicis de construcció.

 • Recursos contenciosos-administratius.

 • Execucions.

 • Desnonaments..

 

 

Dret bancari

 

 • Execucions hipotecàries.

 • Clàusula sòl.

 • Clàusules abusives.

 • Participacions preferents.

 

 

 

SOL·LICITAR UN ESTUDI DEL SEU CAS

 

Faci’ns arribar les seves qüestions o sol·liciti’ns un estudi sense cap mena de compromís complimentant el següent formulari:

Derecho Mercantil
Derecho Civil
Derecho Administrativo
Derecho Procesal
Dereho Bancario
Areas de práctica
Solicitar un estudio

Missatge correctament enviat !

bottom of page