top of page
Logo Lexyam negro y azul con una balanza de la justicia
FR
ES
CAT

Bufet franco-espanyol

Avís legal
Skyline de Barcelone en noir et blanc
Skyline de Paris en noir et blanc

CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB LEXYAM.COM

 

I -  Condicions d'ús.

 

LEXYAM.COM es una web titularitat de Lexyam Abogados, S.L.P., amb domicili al carrer Enric Granados, nº 63, 3º-1ª de Barcelona, i amb C.I.F. nº: B-64.994.767.

 

La utilització de la web és de caràcter gratuït.

 

 

II - Contingut, termes legals i responsabilitats.

 

La web pot contenir articles, informes, jurisprudència i d’altres continguts elaborats pel titular de la mateixa i els seus col·laboradors, socis i/o associats, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ésser modificats i/o substituïts per altres de nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

 

Els continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d’assessorament legal, ni de cap altre tipus d’assessorament.

 

En cas d’existir enllaços amb d’altres pàgines web, LEXYAM.COM, no es farà responsable del seu contingut al no tenir control sobre les mateixes.

 

L’usuari, quan accedeix a pa web, ho fa a compte i risc propis. LEXYAM.COM. no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l’absència de virus a la web. Tanmateix, el titular de la web, els col·laboradors, socis, treballadors i representants tampoc podran ésser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informacion que es facilita en la mateixa.

 

No es garanteix l’absència de virus ni d’altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en fitxers de l’usuari d’aquesta web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers..

 

 

III - Propietat Intel·lectual i Industrial.

 

LEXYAM.COM Copyright ©. Tots els drets reservats.

 

La totalitat dels continguts d’aquesta web, com puguin ser textos, imatges, sons, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en la mateixa, i els programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i utilització, son propietat del titular de la web.

 

La reproducció, emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts de la web o qualsevol altre ús que tingui finalitats publiques o comercials, queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular de la web, i sempre que es faci referencia explícita a LEXYAM.COM i s la seva titularitat.

 

IV - Protecció de dades de caràcter personal.

 

En compliment de l’estipulat a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, i demés legislació que sigui d’aplicació i/o substitueixi a aquella, tota informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricte i absoluta confidencialitat. Les dades obligatòries de caràcter personal que es poguessin demanar a través de la web, únicament són recavades pel correcte assessorament de les finalitats perseguides, no essent utilitzades per cap altra finalitat, i molt menys, per ser cedides a tercers amb caràcter comercial.

 

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través de la web, tindran els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat a la LOPD, sense oposició de cap mena, així com, el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els mencionats drets podran ser exercits per escrit, a través de correu fefaent a l’adreça especificada en l’encapçalament d’aquest avís.

 

Les dades de caràcter personal obtingudes a través de la web, tindran la protecció necessària a fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

 

 

V - Caràcter i objectiu de la web.


L’objectiu principal d’aquesta web, és la de donar a conèixer l’existència de l’empresa i dels serveis que ofereix, però en cap cas es fa oferta pública, no hi ha cap tipus de preu preestablert ni contracte d’adhesió que hagi de signar cap usuari.

 

L’usuari que a través de la web vulgui contractar qualsevol servei, haurà de contactar directament amb l’empresa titular de la mateixa i se li proposarà un contracte acord a les seves necessitats i característiques, podent inclús proposar i incloure el propi client clàusules que estimi oportunes i que s’escaiguin, però mai se li farà signar un contracte d’adhesió a un clausulat general inamovible.

 

En cap cas, la relació entre el titular de la web i el client, estarà regulada ni serà d’aplicació la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, doncs cap comerç electrònic es fa en aquesta web, ni oferta de servei electrònic existeix.

 

 

VI - Llei aplicable y jurisdicció.

 

Les presents condicions d’us es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) per a conèixer quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, en virtut de la seva acceptació a les condicions de l’avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

bottom of page